รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ(สำหรับบุคคลทั่วไป)
ประกาศรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษ(สำหรับข้าราชการ ทหารและตำรวจ)
ประกาศรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่
 
>>>>>>>>
<<<<<<<<