ดาวน์โหลด e-book


E-book

   
 ประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ประมวลกฎหมายยาเสพติด

บทนำประมวลกฎหมาย ฉบับ E-Book คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

การใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนเครื่อง PC ผ่าน Google Play Books

การใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนระบบ Android

การใช้งานประมวลกฎหมายฉบับ E-book บนระบบ iOS

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th