บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เบอร์ติดต่อภายใน 1614)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวกฤตพร จุใจ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เบอร์ติดต่อภายใน 1614)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวจุฑามณี จันทร์ศุภเสน

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการเงินและบัญชี (เบอร์ติดต่อภายใน 1618)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการพัสดุ (เบอร์ติดต่อภายใน 1615)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวพวงผกา ธนะจักร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เบอร์ภายใน 1614)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา

ตำแหน่งทางวิชาการ :: งานบุคลากร (เบอร์ภายใน 1619)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาทักษะทางกฎหมาย) เบอร์ติดต่อภายใน 3862

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายทรงพันธ์ อนุพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการการศึกษา : วิชาการ (เบอร์ติดต่อภายใน 1619)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาโท - การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางดวงชีวัน เครือน้อย

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการการศึกษา : กิจการนิสิต (เบอร์ติดต่อภายใน 1619)

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: บรรณารักษ์

E-Mail ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วุฒิทางวิชาชีพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th