บุคลากรสายสนับสนุน

ชื่อ - นามสกุล :: นายนทีสุทธิ์ อุทธิยา

ตำแหน่งทางวิชาการ :: บุคลากร, [รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป] (เบอร์ติดต่อภายใน 1851)

E-Mail :: nateesut.ud@up.ac.th

facebook :: -

MicrosoftTeams :: -

เบอร์โทร :: -

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เบอร์ติดต่อภายใน 1614)

E-Mail :: nitalin.ph@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวจุฑามณี จันทร์ศุภเสน

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการเงินและบัญชี (เบอร์ติดต่อภายใน 1618)

E-Mail :: jutamanee.ju@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวมัสยา ชาวบ้านกร่าง

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการพัสดุ (เบอร์ติดต่อภายใน 1614)

E-Mail :: madsaya.ch@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: บรรณารักษ์ (งานวิเทศสัมพันธ์) (เบอร์ติดต่อภายใน 1368)

E-Mail :: chutnarong.ch@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายทรงพันธ์ อนุพันธ์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการศึกษา [รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ] (เบอร์ภายใน 1852)

E-Mail :: songpan.an@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพายัพ

การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางณลภัส ปัญญาวงค์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการการศึกษา [หัวหน้าสำนักงานคณะ] (เบอร์ติดต่อภายใน 1851)

E-Mail :: nalaphat.pa@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: บรรณารักษ์ (เบอร์ติดต่อภายใน 1368)

E-Mail :: chutnarong.ch@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายปวริศร์ ดำรงพุฒิเมธา

ตำแหน่งทางวิชาการ :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป :งานวิชาการ โทร. 1852

E-Mail ::

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปริญญาโท- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวพวงผกา ธนะจักร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน] (เบอร์ภายใน 1614)

E-Mail :: puangpaga.th@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวกฤตพร จุใจ

ตำแหน่งทางวิชาการ :: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เบอร์ติดต่อภายใน 1137)

E-Mail :: krittabhorn.ju@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี -วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวนิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [รักษาการแทนหัวหน้างานคลินิกกฏหมาย] (เบอร์ติดต่อภายใน 1614)

E-Mail :: nitalin.ph@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร

ตำแหน่งทางวิชาการ :: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เบอร์ติดต่อภายใน 1619)

E-Mail :: sarawut.ka@up.ac.th

facebook ::

MicrosoftTeams ::

เบอร์โทร ::

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th