วิสัยทัศน์/พันธกิจ

img/

วิสัยทัศน์

พัฒนาและขับเคลื่อนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบชั้นนำของประเทศ ในการจัดการศึกษาด้านนิติศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์แห่งความยุติธรรม ให้การศึกษาแก่นิสิตในทุกมิติของการศึกษาอันประกอบด้วยปัญญา ความรู้ ทักษะการทำงาน และจริยธรรม เพื่อการเป็นบัณฑิตของศตวรรษที่ ๒๑ และเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นเลิศในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่และการบริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน


พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจิตยุติธรรม รวมทั้งศักยภาพในการประกอบอาชีพ
  2. มุ่งผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเน้นการวิจัยทางนิติศาสตร์และสร้างเครือข่ายการวิจัย กับชุมชนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  3. บริการวิชาการด้านกฎหมาย โดยเน้นการใช้ความรู้แบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
  4. ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากล
  5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup