ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผลงานนิสิต

ประมวลภาพกิจกรรม

25-27 มกราคม 2560
งานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
"ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาอย่างยังยืน"
10 พฤศจิกายน 2559
ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค
16 กันยายน 2559
ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษา ดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี