รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
ผลงานนิสิต

ประมวลภาพกิจกรรม

21 กุมภาพันธ์ 2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอต้อนรับ อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูล หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ที่นำนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานในกิจกรรมแนะแนว
การศึกษาและเส้นทางการประกอบวิชาชีพกฎหมาย
วันที่ 21 ก.พ.2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
20 กุมภาพันธ์ 2560
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณท่าน พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การรวบรวมพยานหลักฐานชั้นต้นในกระบวนการยุติธรรม” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00-17.00 น.
25-27 มกราคม 2560
งานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
โครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
"ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน : การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่าและการพัฒนาอย่างยังยืน"