งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่

ลำดับ ชื่อ ชื่อผลงาน/แหล่งเผยแพร่
1. ดร.ธิติ ไวกวี “การบริหารจัดการสัตว์ป่าด้วยหลักพันธสัญญาเชิงนิเวศ” การนาเสนอผลงานวิจัยแบบ Poster Presentation รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 26 – 27 ม.ค. 2560
2. ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ “ผ้าทอไทลื้อเชียงม่วน: การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน” การนาเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 (ได้รับรางวัลการนาเสนอยอดเยี่ยม) วันที่ 26 – 27 ม.ค. 2560
3. ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล หนังสือ : กฎหมายแพ่ง หลักทั่วไป
(สานักพิมพ์วิญญูชน) กันยายน 2560 - บทความวิจัย “การพัฒนาความรู้ทางกฎหมายแก่ชุมชนเพื่อเกิดประโยชน์ ในการจัดการปัญหาหนี้สินของประชาชน” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 195-219 วันที่ ม.ค. – มิ.ย. 2560
-บทความวิจัย “สถานการณ์ปัญหาทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ตาบลบ้านมาง อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา” วารสารรามคาแหง ฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2560
บทความวิชาการ “นิติสตรีศาสตร์ : มุมมองเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย” วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 วันที่ ม.ค. – มิ.ย. 2560
4. ผศ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ หนังสือ : กฎหมายอาญาสาหรับนักรัฐศาสตร์ เล่ม 1. (สานักพิมพ์วิญญูชน) กรกฎาคม 2560
5. ผศ.ดร.นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย -บทความวิจัยเรื่อง Parallel importation of patented products in Thailand: the need for the new patent exhaustion regime in the light of the ASEAN Economic Community (AEC)’ ในวารสาร Queen Mary Journal of Intellectual Property ฉบับที่ Volume 7, Issue 4 หน้า 366–415 วารสารอยู่ในฐาน ISI Web of Science - Social Science Citation Index: SSCI updated may 2017 หน้า 45 – ธันวาคม 2560
- บทความวิจัยเรื่อง The development of the copyright exception in Thailand: Where has it come from, Where is it now under the Thai Copyright Amendment Act 2015, and Where is it heading? วารสาร European Intellectual Property Review (EIPR) ฉบับที่ Volume 38, Issue 10 หน้าที่ 620-632 วารสารอยู่ในฐาน World Journals and Law Reviews ของ Westlaw International หน้า 5 – ตุลาคม 2559
บทความวิชาการเรื่อง The concept of “international environmental public interest” and its role in the protection of the global environment หนังสือวารสารวิชาการแด่อาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง โรงพิมพ์เดือนตุลา กรุงเทพมหานคร ISBN: 978-974-523-350-8 หน้าที่ 205-238 ตุลาคม 2559
บทความวิจัยเรื่อง ‘The enforcement of the copyright law in Thailand: What could be the answer to massive copyright violations in Thailand?’ (2011), Volume 33, Issue 12 European Intellectual Property Review (EIPR) 795-805.
บทความวิจัยเรื่อง ‘Parallel importation and intellectual property law in Thailand: What should be developed and reformed in order to make the Thai Intellectual property laws relating to parallel importation compatible with the objectives of the ASEAN Economic Community (AEC)?’. This research project is primary supported and is financially funded by the research grants from the Office of the Higher Education Commission (OHEC), the Thailand Research Fund (TRF), and University of Phayao (UP) under the Research Grant for New Scholar Program 2556: Contract No. MRG5680100. (Status: publication).
บทความวิจัยเรื่อง ‘The legal measures for access and use of plant varieties under the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants 1991 (UPOV 1991) and biological diversity under Convention on Biological Diversity (CBD): Case study of Thailand and other countries in ASEAN Economic Community (AEC)’. This research project is funded by the University of Phayao under National Budget 2014 with the approval of the National Research Council of Thailand (NRCT): Contract No. R020057211061 (Status: publication).
‘International Encyclopaedia of laws, Intellectual property: Thailand’. The book will be published by Kluwer Law International. Under the contract with Kluwer Law International, the project must be completed within one year and the complete manuscript must comprise approximately 250 printed pages. This project is under the editorship of Professor Dr. Hendrik Vanhees. (Status: ongoing).
‘The development of the copyright exception in Thailand: Where has it come from, Where is it now under the Thai Copyright Amendment Act 2015, and Where is it heading?’ (2016), Volume 38, Issue 10 European Intellectual Property Review (EIPR), pages 620-632.(World Journals and Law Reviews of Westlaw International, page 5)
‘The concept of “international environmental public interest” and its role in the protection of the global environment’ (2016), in Academic journal dedicated to the memory of Sombat Wothong: the founder of Faculty of law, Ubon Ratchatni University, (1st edn, October Printing, Bangkok, Thailand 2016), ISBN: 978-974-523-350-8, pages 205-238.
‘The protection of performer’s rights under the copyright law in Thailand: The proposed reform in the light of the prospective Free Trade Agreements with the United States and European Union’ (2014), Volume 2, Issue 4, Intellectual Property Rights: An Open Access Journal, pages 1-19, accessible at http://esciencecentral.org/journals/the-protection-of-performers-rights-under-the-copyright-law-in-thailand-the-proposed-reform-in-the-light-ipr.1000127.php?aid=31187 or http://esciencecentral.org/journals/the-protection-of-performers-rights-under-the-copyright-law-in-thailand-the-proposed-reform-in-the-light-ipr.1000127.pdf
‘The right management information (RMI) and its role in protecting moral right in the digital environment: What should be the appropriate approach for the protection of the RMIs in Thailand in the light of the prospective Thailand-United States Free Trade Agreement (FTA)?’ (2014), Volume 20, Issue 5 Computer and Telecommunications Law Review (CTLR), 145-161.
‘Copyright exceptions for research, study and libraries in Thailand: What should be developed and reformed in order to improve the copyright protection regime?’ (2014), Volume 17, 2014 Issue 1, Thailand Journal of Law and Policy (Spring: January – June 2014), accessible at http://www.thailawforum.com/articles/thai-copyright-exceptions.html
Copyright exceptions and digital technology in educational institutions in Thailand’ (2013), Volume 44, Number 7, International Review of Intellectual Property and Competition Law (IIC), 765-789 (Max Planck Institute for intellectual property and competition law, Germany: Springer Publisher), accessible at http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40319-013-0105-7 ‘The development of the provisions on the protection of Technological Protection Measures (TPMs) in the light of the prospective Thailand-United States Free Trade Agreement (FTA) and its possible impacts on non-infringing uses under copyright exceptions in Thailand: What should be the solution for Thailand?’ (2013), Volume 19, Issue 1 Computer and Telecommunications Law Review (CTLR) 21-43 (special briefing). ‘Copyright protection in Thailand: Should the establishment of the copyright collecting societies (CCS) and licensing scheme system be the solution to the problem of copyright infringement in the Thai education sector?’ (2012), Issue 3 Intellectual Property Quarterly (IPQ) 173-200.
‘Copyright infringement and educational exceptions in Thailand: What should be the solution to the problem of copyright infringement in the Thai education sector?’ (2011), in World Intellectual property Organization (WIPO) and the World Trade organization (WTO), WIPO-WTO Colloquium Papers: Research Papers from the WIPO-WTO Colloquium for Teachers of Intellectual Property Law 2011, (Compiled and published by the WIPO Academy of the WIPO and the Intellectual Property Division of the WTO, Geneva Switzerland, August 2012), ISBN 978-92-870-3827-2, Pages 133 – 151
6. ผศ.อุดม งามเมืองสกุล หนังสือถาม-ตอบ กฎหมายตั๋วเงิน (สานักพิมพ์วิญญูชน) พิมพ์ครั้งที่ 1 และ 2 ส.ค. 2560
หนังสือถาม-ตอบ กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัท (สานักพิมพ์วิญญูชน) พ.ย. 2559
รางวัลอาจารย์ผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ในกลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา 2559
“กฎหมายแรงงานในสถานบันอุดมศึกษาเอกชน” วารสารกฎหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 : 21-42 (มิถุนายน 2550)
“ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาสินเชื่อรถแลกเงิน” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
7. ผศ.อุเทน รัชศฤงคารสกุล บทความวิชาการ “กาเนิดมหากฎบัตรแมนา คาร์ตา เอกสารสาคัญทางรัฐธรรมนูญของโลก” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ต.ต. 2559
8. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ หนังสือ : กฎหมายมหาชน” (สานักพิมพ์วิญญูชน)มิถุนายน 2560
9. อ.วิทูรย์ ตลุดกา “สภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินราชพัสดุกว๊านพะเยาและการพัฒนาเชิงนโยบายกฎหมาย” การนาเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 26 – 27 ม.ค. 2560
บทความวิชาการ “กฎหมายเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มน้ากว๊านพะเยา” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ค. – ต.ค.2559
10. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ หนังสือ : กฎหมายมหาชน” (สานักพิมพ์วิญญูชน)มิถุนายน 2560
11. อ.วิทูรย์ ตลุดกา,
อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง,
ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
“มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมรูปแบบการจับสัตว์น้าในกว๊านพะเยาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” การนาเสนอผลงานวิจัยแบบPoster Presentation รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 วันที่ 26 – 27 ม.ค. 2560
12. ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร “การป้องกันการกระทาความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน : เกณฑ์อายุในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” วารสารรามคาแหงฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ISBN 22868518 วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560
“การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามกฎหมายไทยและฝรั่งเศส” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 1 ISBN 24653993 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน 2558
“บทบาทของกฎหมายอย่างอ่อนกับการพัฒนากฎหมายในอนาคต” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 4 29-20 มกราคม 2558
“บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” วารสารรามคาแหงฉบับนิติศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ISBN 22868518 วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th