โครงการวิจัย

รายชื่อโครงการวิจัยคณะนิติศาสตร์

ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 การเข้าร่วมกิจกรรมและผลกระทบต่อการเรียนของนิสิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา นางดวงชีวัน เครือน้อย
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายแพ่งหลักทั่วไปของนิสิตปีที่1 ปีการศึกษา 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วรลักษณ์ เมืองชู
2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรา 25 แห่ง พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย อาจารย์ณัฐ สุขเวชชวรกิจ
3 ถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของตัวแทนนิสิต ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.กันย์กัญญา  ใจการวงค์สกุล
4 ระบบกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ผศ.อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล
5 ระบบกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผศ.อุเทน  ธัชศฤงคารสกุล
6 ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.นริษรา  ประสิทธิปานวัง
7
การรับรู้การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเขตวัดบ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา
ผศ.นริษรา  ประสิทธิปานวัง
8การศึกษามาตรการกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง อาจารย์ณภัทร  บุญประสาท
9 ปัญหาการจัดเก็บภาษีป้ายหมู่บ้านโซ้ อ.เมือง จ.พะเยา อาจารย์กาญจนุรัตน์  ไมรินทร์
10 ความรับผิดทางภาษีบารุงท้องที่ กรณีการซื้อขายที่ดินมาจากการขายทอดตลาดโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี อาจารย์วาสินี  นันทขว้าง ชาวเหนือ

ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 กระบวนยุติธรรมทางอาญาที่เหมาะสมกับความผิดที่กระทำโดยประมาท อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
2 ปัญหาการกำหนดคำบังคับให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้มีผลย้อนหลังโดยศาลปกครอง ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
3 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแข่งขันทางการค้า ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการปฏิเสธให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยและสหภาพยุโรป อาจารย์ณัฐ สุขเวชชวรกิจ
4 มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมชาวนาไทย อาจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
5 กฎจารีตประเพณีท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์ป่ามีผลทำให้กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ดร.ธิติ ไวกวี
6 บทบาทของกฎหมายเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
7 มาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยทางถนน กรณีศึกษาอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา ผศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
ลำดับ โครงการวิจัย นักวิจัย
1 การทอดทิ้งผู้สูงอายุในสังคมชนบท อาจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ
2 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผศ.ทัศนะ ศรีปัตตา
3 รูปแบบที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักเผยแพร่ทั่วไป อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
4 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในสินค้าซึ่งเป็นที่เผยแพร่หลายในท้องถิ่น อาจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
5 สิทธิได้รับคำปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง อาจารย์ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
6 การจดทะเบียนสมรสของคนไทยกับคนต่างด้าวในจังหวัดพะเยา อาจารย์จีรวรรณ สุวรรณสุจริต
7 ความรับผิดทางละเมิดของผู้ว่าจ้างแบบเหมาจากการกระทำละเมิดของลูกจ้างของผู้รับจ้างแบบเหมา อาจารย์ปราณี นางแล
8 พัฒนาการและแนวคิดของระบบกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นในอังกฤษช่วงก่อนศตวรรษที่19 ผศ.อุเทน ธีชศฤงคารสกุล
9 ปัญหาการเรียนในวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ 2 ของนิสิตชั้นปีที่3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วาสินี นันทขว้าง
10 Soft Law กับการพัฒนากฎหมายในอนาคต ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร
11 สภาพปัญหาการเรียนวิชากฎหมายภาษีอากรของนิสิตนิติศาสตร์ รหัส 54 อาจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์
12 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการระงับข้อพิพาทของชุมชนในจังหวัดพะเยา อาจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
13 สิทธิของคนต่างด้าวภายใต้กฎหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการในการเข้าถึงสถานะบุคคลตางกฎหมายของประเทศไทย ผศ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมหิทธิ์
14 ความผิดอาญาฐานกระทำความรุนแรงต่อสตรีตั้งครรภ์ อาจารย์วิฑูรย์ ตลุดกา
15 แนวทางการบริหารงานวิจัยในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ์

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th