ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายโครงการวิจัย
แบบฟอร์มขอส่งข้อเสนอวิจัย  ว 1 ด
การสมัครใช้งาน Google Scholar

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
หรือสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรงหรือผ่านต้นสังกัด
download

 -  วิธีการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัย ในระบบ UPRMS

 -  วิธีการขออนุมัติเบิกเงินผ่านระบบ e-budget

 -  วิธีกรอกแบบวิจัย 1-5 ผ่านระบบUPRMS 

 -  วิธีอัพโหลดไฟล์เอกสารวิจัยรายได้คณะในระบบ UPRM

 คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRMS (สำหรับนักวิจัย) 

แบบฟอร์มวิจัยรายได้คณะปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป แบบฟอร์มวิจัยปีงบประมาณ 2561

 แบบวิจัย 1 สรุปข้อเสนอโครงการ 

 แบบวิจัย 2 แบบฟอร์มรายละเอียดการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย  
               
>> งวดเดียว(10,000บ.)
               >> เบิก 3 งวด(มากกว่า10,000บ.)  
แบบวิจัย 3 แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลสำเร็จของโครงการ 
แบบวิจัย 4 ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะนิติศาสตร์ 
แบบวิจัย 5 ขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงบประมาณรายได้คณะ          

แบบวิจัย 6 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 
แบบวิจัย 7 แบบรายงานการเงิน 
แบบวิจัย 8 ขออนุมัติปิดโครงการวิจัย 
แบบวิจัย 9  รูปแบบการพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
แบบวิจัย 10 ขออนุมัติปรับแผน/งบประมาณโครงการวิจัย    
* ต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯเพื่อพิจารณา 
แบบวิจัย 11 ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการวิจัย 
แบบวิจัย 12 ขออนุมัติยกเลิกโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ
>>ตัวอย่างการเซ็นเอกสารสำหรับทำเรื่องเซ็นสัญญา เบิกเงินวิจัย


  แบบวิจัย-นตร-0-ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยรายได้คณะเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร


 

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th