ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ


เอกสารที่ต้องใช้แนบ   update21-02-2562

1.       บันทึกขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ     (อ้างเลข จาก แบบฟอร์มขออนุมัตินำเสนอผลงานวิจัย)

3.     ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

4.      สลิป/หลักฐานการโอนเงิน

5.     หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานวิจัย

6.     สำเนาเกียรติบัตร

7.      สำเนาบทคัดย่อContact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th