อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยาร่วมกัน


     

วันนี้ 7 มกราคม 2565 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน เข้าพบ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

โดยร่วมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการของคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค และเสริมสร้างการตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของประชาชนในจังหวัดพะเยา รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เสริมสร้างให้ประชาชนในจังหวัดเข้าถึงการบริการในกระบวนยุติธรรม ลดและขจัดปัญหาการกระทำผิดกฎหมาย การหันเหผู้กระทำผิดและคดีความออกจากกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักโดยการส่งเสริมกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) การไกล่เกลี่ยทางปกครองระดับอำเภอ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

ทั้งนี้เพื่อให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา เกิดการมีส่วนร่วมในการเสนอแผนการดำเนินการไปสู่แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ต่อไป

โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด พะเยา ได้กล่าวมุ่งเน้นเรื่องธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมกับภาคท้องถิ่น มุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอด มรดกและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้จังหวัดพะเยาพัฒนา โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแนะแนวทางการดำเนินการดังกล่าวที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 7 Jan 2022 18:28

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th