อ่านข่าวเพิ่มเติม

อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop "โครงการนิสิตปลอดภัย"


     เมื่อวันอังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 อาจารย์พิษณุ เจนดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Work Shop โครงการนิสิตปลอดภัย ในหัวข้อ "การดูแลให้ความช่วยเหลือนิสิต กรณีได้รับความเสียหาย (ด้านกฎหมาย)" ณ ห้องแผนกผู้ป่วยนอก 3 (OPD3) ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญและใสใจเรื่องความปลอดภัยในชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบจราจรมากขึ้น รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีและทักษะการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 30 Dec 2021 15:07

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th