อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair


     
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair วันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมทีมงานวิจัยคณะคณบดีคณะนิติศาสตร์ นำผลงาน การดำเนินงานโครงการรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T) พะเยา และโครงการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรม ฯ ดังกล่าว จำนวน 10 ตำบล ได้แก่
1. ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ
2. ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์
3. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง
4. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล
5. ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
6. ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
7. ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
8. ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
9. ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ
10. ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกำ

           ซึ่งผลงานการดำเนินการ โครงการ U2T ต.ห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ Silver Award จากมหาวิทยาลัยพะเยา นับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการบริการวิชาการของคณะฯ เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 30 Dec 2021 10:28

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th