อ่านข่าวเพิ่มเติม

แบบฟอร์มการเบิกเงินต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562


     


 แบบฟอร์มการเบิกเงินต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้ใช้ในปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

 1.แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ - สำหรับคณะ ดาวน์โหลด
 2.ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ ดาวน์โหลด
 3.งบหน้าใบสำคัญเบิกเงินรายได้ (ใบเหลือง) ดาวน์โหลด
 4.แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
 5.ใบเบิกค่าปฏิบัติงานนิสิตช่วยงาน ดาวน์โหลด
 6.ใบเบิกค่าตอบแทนการสอน ดาวน์โหลด
 7.ใบเบิกค่าตอบแทนการสอนภาคฤดูร้อน ดาวน์โหลด
 8.ใบเบิกค่าปฏิบัติการสอนภาคฤดูร้อน(คู่ขนาน) ดาวน์โหลด
 9.แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายรายเดือน ดาวน์โหลด
 10.แบบใบเบิกเงินค่าคุมสอบ ดาวน์โหลด
 11.หนังสือรับรอง(กรณีไม่มีการจัดเลี้ยงอาหาร) ดาวน์โหลด
 12.ใบเสนอราคา ดาวน์โหลด
 13.หนังสือรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ดาวน์โหลด
 14.หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด
 15.ใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
 16.ใบนำส่งเงิน ดาวน์โหลด
 17.ใบคืนเงิน ดาวน์โหลด
 18.แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขยายเวลาการยืมเงินทดรอง ดาวน์โหลด
 19.แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ดาวน์โหลด
 20.แบบฟอร์มใบคำขอทำรายการเงินนอกงบประมาณ ดาวน์โหลด
 21.ใบคำขอเปิดรายการในระบบ ERP ดาวน์โหลด
 22.ใบมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
 23.แบบฟอร์มอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติการสอน ดาวน์โหลด
 24.หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด
 25.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 26 Dec 2018 16:14

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th