อ่านข่าวเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์รับฟังสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตร AUN QA ประจำปีการศึกษา 2560


                              วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.- 16.30 น. รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีชัยรัตน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ 
      และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์รับฟังสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตร 
AUN QA หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560
     ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา   
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ และอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์  

     เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา


  

            ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 6 Jul 2018 17:17

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th