การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562 คณะนิติศาสตร์

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)มหาวิทยาลัยพะเยา


 

ข้อ

ข้อมูล

 

รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่

มี

ไม่มี

URL

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

 

• แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

มี 

 

โครงสร้างคณะนิติศาสตร์

02

ข้อมูลผู้บริหาร

 

• แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน •
• ประกอบด้วยชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสูดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

 มี

 

คณะผู้บริหาร

03

อำนาจหน้าที่

 

• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

มี 

 

 Download

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

 มี

 

แผนยุทธศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ.2563-2567)

05

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
• ที่อยู่หน่วยงาน 
• หมายเลขโทรศัพท์
• หมายเลขโทรสาร
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
• แผนที่ตั้งหน่วยงาน

 มี

 

 

 ข้อมูลการติดต่อ

 

06

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 มี

 

พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 2562

พ.ร.บ. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

 มี

 

-ข่าวประชาสัมพันธ์และประมวลภาพกิจกรรม

-ข่าวประชาสัมพันธ์

08

Q&A

 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 มี

 


09

Social Network

 

• แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
• สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 มี

 


การบริหารงานแผนการดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

 

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 มี

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน

011

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

 มี

Download

012

รายงานผล การดำเนินงานประจำปี

 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 มี

รายงานประจำปี 2562

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานต่ำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

 มี

คู่มือปฎิบัติงานบริหาร

คู่มือปฎิบัติงานวิชาการ

คู่มือปฎิบัติงานแผนงาน

การให้บริการ

014

 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือ ภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น

 มี

คู่มือปฎิบัติงานบริหาร

คู่มือปฎิบัติงานวิชาการ

คู่มือปฎิบัติงานแผนงาน

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นใน ปี พ.ศ. 2563

 มี


ข้อมูลสถิติการให้บริการห้องสมุดกฎหมาย


016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2562

 มี

Download

017

E-Service

 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

 มี

ระบบสารสนเทศ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 มี

Download

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

 มี

 

Download

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2562

 มี

Download

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

 มี

Download

022

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

• แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

 มี

Download


023

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

มี 

 

รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

024

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของ ปี พ.ศ. 2562

 มี

 

แบบประเมินการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

• แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 มี

 

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ความก้าวหน้าในสายงาน

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

• แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 มี

Download

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

 

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
• หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
• หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ• เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

 มี

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ความก้าวหน้าในสายงาน

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

 มี

 

 Download

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น

 มี

 

 Download

030

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

 มี

 

สายด่วนคณบดี

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
• เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563

 มี

 

 SAR EdPEx ประจำปี 2562

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน

 มี

 

-เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์

-เพจfacebook คณะนิติศาสตร์

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 มี

- กิจกรรมคณะ

- โครงการประชุมบุคลากร

รายละเอียด

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

• แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

 มี

 

วิสัยทัศน์คณบดี

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 มี

 

 โครงการสัมมนายุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2562

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

 

• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2563

 มี

 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

Download

Download

037

การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
• เป็นการดำเนินการใน ปี พ.ศ. 2563

 มี

 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

Download

Download

Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 มี

 

- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

 

• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

 มี

 

รายงานผลความเสี่ยง รอบ 6 เดือน งานพัฒนานิสิต

รายงานผลความเสี่ยงรอบ 6 เดือน งานวิจัย

รายงานความเสี่ยงรอบ 6 เดือน งานวิชาการ

รายงานความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ความโปร่งใส

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

 มี

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

 

• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 มี

 

แผนบริหารความเสี่ยง และการติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
• มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น

 มี

 

จรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

• แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 มี

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่-1 ปี 2563

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup