ข้อมูลเพิ่มเติม

งานพัสดุ

- งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อ/จัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา" การนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation การประชุมวิชาการระดับชาตมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 31 ประจ าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยกับการนวัตกรรมสังคมยุคหลังโควิด-19 (Research and Social Innovations in the Post COVID-19 Era) ในวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 8 Sep 2022 12:36

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 0832566446 ,054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th
Line Official :@lawup