ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่
สิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศที่ดี รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยกฎหมาย นโยบาย และการพัฒนาพื้นที่ชายแดน เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 26-27 สิงหาคม 2560
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 7 Sep 2021 10:09

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th