ข้อมูลเพิ่มเติม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร. “สิทธิการได้รับคำปรึกษาจากทนายความในชั้นพนักงานสอบสวนของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่อำเมือง จังหวัดพะเยา.”รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา, 25-26 มกราคม 2561.

ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร . “ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของทนายความที่รัฐจัดหาให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาในจังหวัดพะเยา.”รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา, 25-28 มกราคม 2564.

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: krittabhorn.ju วันที่: 7 Sep 2021 15:34

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th