ข้อมูลเพิ่มเติม

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ประวัติการทำงาน 


กันยายน ๒๕๖๐ – ปัจจุบันคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๖๐รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


มิถุนายน ๒๕๕๗ - ตุลาคม ๒๕๖๐รองผู้อำนวยการ/รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ตุลาคม ๒๕๕๖ - มิถุนายน ๒๕๕๗รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


๒๕๕๕ - ๒๕๕๖รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๕๕ได้รับการเสนอชื่อจากคณะนิติศาสตร์เข้ารับรางวัลช้างทองคำ (อาจารย์ดีเด่น) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๕๕ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา/คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๒หัวหน้าโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 


พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกา 


พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒หัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์  


พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒หัวหน้าโครงการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน 


พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย Pennsylvania  


ประเทศสหรัฐอเมริกา 


พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๙หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   


พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๓ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๓๑อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


พ.ศ. ๒๕๒๓- ๒๕๒๖ทนายความ สำนักงานสหการบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 


 


 


การเป็นกรรมการองค์กรระดับนานาชาติ 


AD 2013 – 2017 Steering Committee of the Global Alliance for Justice Education (representative of East Asia Region) 


 


สาขาวิชาที่มีความชำนาญ 


การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกกฎหมายหนี้ กฎหมายละเมิดกฎหมายอาญา 


กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานนิติสตรีศาสตร์ 


 


ประสบการณ์การสอน 


ปริญญาโท กฎหมายละเมิดขั้นสูง กฎหมายอาญาขั้นสูง ภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยทางกฎหมาย 


ปริญญาตรี กฎหมายลักษณะหนี้ กฎหมายละเมิด หลักวิชาชีพนักกฎหมาย การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สัมมนากฎหมายอาญา กฎหมายล้มละลาย 


 


ผลงานวิชาการ 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, ศักดิ์ชาย จินะวงศ์. “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในเรือนจำกับการเพิ่มโอกาสของผู้ต้องขังในการเข้าถึงความยุติธรรม” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๙. 


Panarairat Srichaiyarat, Lisa Bliss, Witoon Taloodkum.  “Clinical Legal Education in Thailand,” in Shuvro Sarker (ed.) Clinical Legal Education in Asia Accessing Justice for the Underprivileged, Palgrave Macmillan, New York, 2015.  


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์, ศักดิ์ชาย จินะวงศ์. รายงานวิจัยการศึกษาสิทธิผู้ต้องขังหญิงในการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย: ศึกษากรณีเรือนจำจังหวัดลำพูน. กรุงเทพ: สำนักงานกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, ๒๕๕๘  


Lisa Bliss, Sopit Cheevapanich, Damorn Kumtrai, and Panarairat Srichaiyarat. 


 “Legal Education in Thailand,” in Shuvro Sarker (ed.) Legal Education in Asia', Eleven International Publishing, The Hague, 2013. 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. รายงานวิจัยการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย.  กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๕. 


Panarairat Srichaiyarat “Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical Legal Education in China and Thailand.” Essay Collection, the 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators, Renmin University, Peking, November 24-25, 2012. 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๔. 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายกฎหมายละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้. เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔. (เอกสารคำสอน อัดสำเนา)     


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก,”  AULJ Vol. III (2012): 18- 31.    


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: ทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษากฎหมายไทย” วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ธันวาคม, ๒๕๕๕): ๘๐ – ๑๐๘. 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๕๒. 


Bruce Lasky, Panarairat Srichaiyarat, and Yang Chik Adam, “Clinical Legal Education as an Innovated Method to Learn and Teach,” a paper presented at 4th International Conference on University Learning and Teaching, University Teknology Mara, Shah Alam, Malaysia, 20-21 October, 2008. 


Panarairat Srichaiyarat, “The Implementation of the Anti-discrimination Doctrine by the Thai Constitutional Court,” a paper presented at the Reviewing the Past, Projecting the Future Conference, Harvard-Yenching Institute, Harvard University, U.S.A. June 2-4, 2006. 


Panarairat Srichaiyarat. A Legal Conception of Sex Discrimination in Employment: A Proposed Model for Thailand, J.S.D. Dissertation, Cornell University, U.S.A., 2003. 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. “Feminist Legal Theory,” ดุลพาห์ ๔๖:๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๔๒) 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. ความเหมาะสมในการบัญญัติความผิดลหุโทษไว้ในประมวลกฎหมายอาญา. วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑. (เอกสารอัดสำเนา) 


พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์. คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๑. (เอกสารอัดสำเนา) 


 


การเสนอผลงานทางวิชาการ/วิทยากร/ร่วมอภิปรายในต่างประเทศ   


Keynote speaker, “Pro Bono and Legal Education” at The Fourth Annual Asia Pro Bono Conference and Legal Ethics Forum เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 


นำเสนอเรื่อง “What do we mean by pro bono and what are its ethics?” ในการประชุม The Fourth Annual Asia Pro Bono Conference and Legal Ethics Forum ร่วมกับ Professor Adrian Evans, Monash University, Australia และ Ms. Miriam Chinnappa, Avocats Sans Frontieres เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ 


เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Rights of Female Detainees to Legal Assistance in a Criminal Justice System” ในการประชุม Global Alliance for Justice Education ณ มหาวิทยาลัย Anadolu เมือง Eskisehir ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


นำเสนอเรื่อง “Advancing ‘Learning By Doing’ In Asia: Four-Country Dialogue On Challenges And Sustainability Strategies” ร่วมกับ Jane Ellen Schukoske, Asha Bajpai, และ Lining Zhang ในการประชุม Global Alliance for Justice Education ณ มหาวิทยาลัย Anadolu เมือง Eskisehir ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 


นำเสนอเรื่อง “Pro bono/Legal Education Partnerships” ในการประชุม The Third Annual Asia Pro Bono Conference 2014 ร่วมกับ Professor Helena Whalen-Bridge - Associate Professor, National University of Singapore, Faculty of Law (Singapore); Associate Professor Dr. Le Thi Chau - Senior Law Lecturer, Law Clinic Director, Trade Union University Faculty of Law (Vietnam) และProfessor Viengvilay Thiengchanhxay - Dean of Faculty of Law and Political Science, National University of Laos (Laos) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ประเทศสิงคโปร์ 


นำเสนอเรื่อง “Southeast Asia Clinical Legal Association” ในการประชุม Global Alliance for Justice Education เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ณ มหาวิทยาลัย Global Jindal กรุงเดลี ประเทศอินเดีย 


นำเสนอเรื่อง “Integrating?Pro?Bono?into the Legal Education Curriculum” ในการประชุม the 2nd?SE Asia/Asia?Pro?Bono Conference and Workshop ร่วมกับ Dr Nam Le Vu-Dean UEL Faculty of Law, Claire Donse-DLA Piper, Nyugen Tue Phuong-BABSEA CLE, และ Geetha Nair-Australian Government Solicitor Office เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ณ University of Economic and Law, Ho Chi Minh City, ประเทศเวียดนาม 


เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places but Similar Outcomes: the Achievements of Clinical legal Education in China and Thailand” ในการประชุม the 2012 Asia-Pacific Forum on Clinical Legal Education and Annual Meeting of Chinese Clinical Legal Educators ณ มหาวิทยาลัย Renmin, กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 


บรรยายเรื่อง “Pro Bono and Clinical Legal Education - Incorporating Pro Bono into the Legal Curriculum” แก่ผู้เข้าร่วมประชุม the 1st Southeast Asia Pro Bono International Conference, เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ Vientiane, Lao PDR 


 เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places but Similar Outcomes: the    Achievements of Clinical Legal Education in China and Thailand” ในการประชุม “Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values Conference,” เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัย Palacky, เมือง Olomouc, Czech Republic 


 อภิปรายเรื่อง “Current Challenges in Legal Education” ร่วมกับ Professor Phillip Genty Columbia University, New York, USA; Professor Tom?? Richter, Radboud University, the Netherland; Professor Michal Urban Charles University, the Czech Republic; Professor Zvonimir Jelini?, University of J.J. Strossmayer in Osijek, Croatia และProfessor Monika Jagielska, University of Silesia in Katowice, Poland ในการประชุมเรื่อง “Complex Law Teaching: Knowledge, Skills and Values Conference,” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัย Palacky, เมือง Olomouc, the Czech Republic  


เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Clinical Legal Education: An Option for the Thai Legal    Education Reform” ในการประชุม Global Alliance for Justice Education Worldwide Conference ครั้งที่ ๖ ร่วมกับ International Journal of Clinical Legal Education (IJCLE) Conference ครั้งที่ ๙ ณ กรุง Valencia, ประเทศ Spain ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔  


 เสนอผลงานเรื่อง Clinical Legal Education as an Innovated Method to Learn and Teach ในการประชุม The 4th International Conference on University Learning and Teaching ร่วมกับ Prof. Yang Chik Adam, University Teknology Mara, Malasia และ Mr. Bruce Lasky เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ กรุง Shah Alam, Malasia 


 เสนอผลงานเรื่อง How to Develop Community Legal Education Program at Your Law School: A Chiang Mai University Experience ในการประชุม Global Alliance for Justice Education เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 


 เสนอผลงานเรื่อง Pursuing the Path to Social Justice Along the Roads Less Traveled: Simulation in Regular Classes ในการประชุม the 5th Global Alliance for Justice Education ร่วมกับ Prof. Alan Lerner, University of Pennsylvania และ Mr. Bruce Lasky เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 


 


การเป็นวิทยากรฝีกอบรมในต่างประเทศ   


เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศเมียนมาร์ ในการประชุม Inaugural Myanmar National Clinical Legal Education Workshop ในหัวข้อ What is CLE in the Context and Environment of South East Asia, The Academic Value and Pedagogical Method of CLE, Introduction to Pro Bono Lawyering, CLE Lesson Demonstration – “The Case of the Shipwrecked Sailors” ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยร่างกุ้ง กรุงร่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์  


เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาจารย์และนักศึกษาเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในหัวข้อ “Assuring Client Quality Service: Needs and Strategies” และหัวข้อ “Factual Analyzing Skill: Gathering and Organizing the Facts, Identifying the Legally Relevant Facts, and Formulating the Facts” ระหว่างวันที่  ๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  


เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาจารย์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เรื่อง “วิธีการสอนกฎหมาย” ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พฤษภาคม ๒๕๕๐ 


 


การนำเสนอผลงานทางวิชาการ/วิทยากร/ร่วมอภิปรายในประเทศ 


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต”  แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “CLE and the Goals of Higher Education”  แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเป็นวิทยากรให้ความเห็นในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ. จังหวัดอุบลราชธานี  


เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง     CLE Model Overview - In-House Consultation เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเรื่อง Legal ethics, Professional Responsibility, Pro Bono เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia Clinical Legal Education (CLE) Summer School  ณ. จังหวัดเชียงใหม่  


กล่าวปาฐกถานำ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินหลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” (Monitoring and Assessing Clinical Legal Education Program)  จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชมัคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา 


เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Different Places but Similar Outcomes: the  


 Achievements of Clinical Legal Education in China and Thailand” ในการ 


ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตามและประเมินหลักสูตรการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” (Monitoring and Assessing Clinical Legal Education Program) จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมราชมัคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา 


เสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Rights of Female Detainees to Legal Assistance in a Criminal Justice System” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “Research for Social Devotion” in Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


ร่วมอภิปรายในการประชุมเรื่อง ผู้หญิง อิสรภาพที่ถูกจำกัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด ครั้งที่ 4 ให้กับกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับนางเมทินี ชโลธร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายกอบกูล จันทวโร อดีตที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน ป.ป.ส และนายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต 


เป็นวิทยากรกลุ่มย่อยในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม  2557 ณ  เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 


นำเสนอความเห็น (ฝ่ายวิพากษ์) ในการประชุมเรื่อง ผู้หญิง อิสรภาพที่ถูกจำกัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด ให้กับกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ศาสตราจารย์ จรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ เรือนจำจังหวัดนครพนม  


ร่วมอภิปรายในการประชุมเรื่อง ผู้หญิง อิสรภาพที่ถูกจำกัด ภายใต้วาทกรรมยาเสพติด ครั้งที่ 2 ให้กับกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับนายสมชาย หอมลออ กรรมการปฏิรูปกฎหมาย นายกอบกูล จันทวโร อดีตที่ปรึกษากฎหมายสำนักงาน ป.ป.ส นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา รศ. ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 


เป็นวิทยากรฝึกอบรมอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการวิธีการสอนของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเข้ากับหลักสูตรนิติศาสตร์/การสอนกฎหมาย ครั้งที่ ๒” เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 


นำเสนอเรื่อง“การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกและเป้าหมายของการศึกษาระดับอุดมศึกษา” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการวิธีการสอนของการศึกษากฎหมายเชิงคลินิกเข้ากับหลักสูตรนิติศาสตร์/การสอนกฎหมาย” เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


 เสนอผลงานเรื่อง “How CLE Methodologies Address the Many Purposes of Legal Education and the Law School Obligations” ร่วมกับ Prof. Professor Diane Geraghty- Loyola University Chicago School of Law, USA และ Mr. Nicholas Booth-UNDP Asia Pacific Regional Centre-Thailand ในการประชุม “Clinical Legal Education as a Means to Assist in Reforming the Thailand Legal Education System: Regional and International Experiences and Perspectives” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 


 วิทยากรเวทีสาธารณะเรื่อง  “การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย” จัดโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 


 บรรยายเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปวิธีการสอนกฎหมายด้วยการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


 บรรยายเรื่อง “ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก” และเรื่อง “มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกับการปฏิรูปวิธีการสอนกฎหมายไทย” แก่คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


เสนอผลงานเรื่อง “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิกกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย” เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ 


 เสนอผลงานเรื่อง “การใช้วิธีการสอนกฎหมายเชิงคลินิกในวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมาย” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษากฎหมายเชิงคลินิก: แนวทางการพัฒนาวิธีการสอนกฎหมายไทย” เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ 


 บรรยายพิเศษ เรื่อง “วิธีการสอนแบบใหม่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนนิติศาสตร์ได้อย่างไร” แก่คณาจารย์ของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 


 บรรยายพิเศษ เรื่อง "CMU Legal Consultation Center" แก่ผู้เข้าร่วมประชุม The 1st General Assembly of the Asian Consortium for Human Rights-Based Access to Justice (HRBA2J) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เสนอผลงานเรื่อง “Why do we need clinical legal education?” และเรื่อง เรื่อง “An Option for the Thai legal Education Reform?: Learning from CLE in China” ในการประชุมการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ๒๐๑๐ (นานาชาติ) ระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


วิทยากรบรรยายในการจัดอบรมแก่นักวิชาการเวียดนาม ๖ มหาวิทยาลัย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของคลินิกกฎหมาย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 


 

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 23 Sep 2021 13:47

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466-666
ต่อ 1614 งานธุรการ,งานแผนงาน,งานพัสดุ
ต่อ 1618 งานการเงินและบัญชี
ต่อ 1137 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,งานวิจัยและบริการวิชาการ
ต่อ 1851 งานกิจการนิสิต,งานบุคลากร
ต่อ 1852 งานวิชาการ
ต่อ 1619 คลินิกกฎหมาย
โทรสาร 054-466-719
อีเมล law.up@up.ac.th