ผู้บริหารคณะ

ชื่อ - นามสกุล :: รศ.ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท - LL. M. (Feminist Jurisprudence) University of Pennsylvania, U.S.A. - นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาเอก- J. S. D. (Employment Discrimination Law) Cornell University, U.S.A.

วุฒิทางวิชาชีพ :: - เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ :: รองศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายเอกชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิทางวิชาชีพ ::

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์

ตำแหน่งทางวิชาการ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายภาษีอากร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วุฒิทางวิชาชีพ :: เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ใบอนุญาตว่าความ สำนักงานสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวพลอยขวัญ เหล่าอมต

ตำแหน่งทางวิชาการ :: อาจารย์

วุฒิการศึกษา ::  - ปริญญาตรี - นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ปริญญาโท - LL.M. (Information Technology,media and E-commerce) University of Essex

วุฒิทางวิชาชีพ ::

ข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
School of Law
University of Phayao
Address:
19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-466-666 ต่อ 1614,1619
law.up@up.ac.th